ENVIRON Adviesbureau Omgevingsrecht
mr. ir. H.J. (Han) ter Maat

LinkedIn profiel
06 - 57 116 179
han.ter.maat@gmail.com

... OMGEVINGSVERGUNNING | BESTEMMINGSPLAN | GEBIEDSONTWIKKELING | BURGERPARTICIPATIE | BEMIDDELING | BEZWAAR EN BEROEP ...

Bovenstaande begrippen hebt u vast wel eens gehoord en u bent daar - zo neem ik aan - ook wel eens mee in aanraking gekomen. Dat kan prettig of misschien ook wel minder prettig zijn geweest. Het zijn in ieder geval allemaal wel termen die een belangrijke rol spelen in het omgevingsrecht. Vaak gaat het hierbij om bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen, juridische procedures, veel formulieren, lange wachttijden, lastige gesprekken, onbegrip en tegenstand vanuit de omgeving. Het gevoel om van het kastje naar de muur of het bos in te worden gestuurd, komt bovendien regelmatig voor bij diegenen die met ruimtelijke ordening te maken hebben. In bijna alle gevallen speelt daarbij de gemeente (gemeenteraad, college van B&W, wethouders, ambtenaren én de inwoners) een bepalende rol.

Wat kan ik voor u betekenen?

Ik wil u graag helpen om te voorkomen dat besluitvormingsprocessen over vergunningen e.d. vastlopen en mocht dat al het geval zijn, samen met u kijken op welke wijze die weer kunnen worden vlot getrokken. Dat kan op allerlei manieren, maar vaak is het voeren van overleg de meest effectieve manier om weer uit een impasse te komen of te voorkomen dat je daarin belandt. Maar dan moet je wel weten hoe die wegen allemaal lopen: wat mag en kan, wanneer een omgevingsvergunning nodig is, of een bestemmingsplan moet worden aangepast en welke rol allerlei belanghebbenden en omwonenden kunnen spelen. Ruimte is schaars dus belangentegenstellingen spelen dan op: dát is niet te voorkómen. Maar je kunt wel proberen om er samen uit te komen. Die rol kan ik op mij nemen namens u, zijnde een ontwikkelaar, eigenaar, omwonenden of gemeente. Ergens samen in overleg uitkomen is altijd het beste, het snelst en vaak ook het voordeligst! Mocht dat uiteindelijk niet goedschiks gaan, dan staat altijd nog de weg van bezwaar en beroep open. Daarin kan ik u ook vertegenwoordigen, als u dat wenst.

Nieuwe Omgevingswet

Verder speelt dat de nieuwe Omgevingswet naar verwachting per 1 juli 2023 in werking treedt en er zijn al tal van gemeenten die daarmee experimenteren. Een van de pijlers van de Omgevingswet is een grotere betrokkenheid van de burgers en de omgeving bij allerlei ruimtelijke projecten. Participatie staat in de Omgevingswet hoog in het vaandel. Dat vergt een andere houding van in het bijzonder gemeenten (gemeenteraad, college en ambtenaren), maar ook van u als initiatiefnemer. Ook daarbij kan ik u adviseren: met als doel om de slaagkans van uw project te vergroten!

Lees mijn columns over deze wet op Omgevingsweb.nl:

Betrokken partijen betrekken

U kunt dan denken aan het organiseren van inspraak- of participatieavonden om omwonenden te informeren en om hen de gelegenheid te bieden om aan te geven wat zijn van een ruimtelijke ontwikkeling vinden/. Ook kan dan aangegeven worden op welke wijze met hun wensen rekening kan worden gehouden. Mede op basis van mijn brede ervaring ben ik goed instaat om dergelijke bijeenkomsten voor te zitten en in goede banen te leiden. Dat kan in opdracht van een ontwikkelaar, maar ook in opdracht van een gemeente. Het aandacht hebben voor ”verwachtingen-management” is bij dergelijke bijeenkomsten erg belangrijk.

Ervaringen en reacties

Ervaringen en reacties